SMI 

Valor: 998089 / Symbol: SMI
  • 11’154.58
  • 11.08.2022 - 17:31:10 Uhr